Algemene verkoopvoorwaarden

Opgesteld ten behoeve van de leden van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren. Een uitgave van de rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging, gevestigd te Amsterdam, bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam ingeschreven onder nummer V 40530553
ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN KONINKLIJKE VERENIGING VAN NEDERLANDSE WIJNHANDELAREN 

Artikel 1: Definities

 
In deze voorwaarden wordt verstaan onder

 1. verkoper: de producent, importeur, distributeur, groothandelaar of detailhandelaar in wijn of gedistilleerde dranken, die een verkoopovereenkomst  

inzake wijn of gedistilleerde dranken of daaraan verwante artikelen met een koper sluit;

 1. koper: de koper, die een koopovereenkomst inzake wijn of gedistilleerde dranken of daaraan verwante artikelen met verkoper sluit;
 2. de contractgoederen: wijn, gedistilleerde dranken, emballage of daaraan verwante artikelen, die door de verkoper aan koper worden verkocht respectievelijk al dan niet gratis ter beschikking gesteld;
 3. voorverkoop: De verkoop van wijnen die ten tijde van het sluiten van de   overeenkomst nog niet op de markt zijn gebracht; 
 4. consument: de natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf;
 5. werkdagen: alle dagen van de week behalve zaterdagen, zondagen en wettelijk     erkende feestdagen.

Artikel 2: Toepassing van deze voorwaarden

 1. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, zijn deze voorwaarden van 

      toepassing op iedere verkoopovereenkomst (hierna: “de overeenkomst”) tussen verkoper en koper. Dit geldt, indien de uit hoofde van de overeenkomst te leveren goederen rechtstreeks door verkoper danwel door of met bemiddeling van derden aan koper worden geleverd. 

 1. Koper is jegens verkoper verplicht om bij wijze van kettingbeding bij door- of        wederverkoop van de contractgoederen ten gunste van verkoper te bedingen, dat        koper jegens verkoper, voor zover toepasselijk, dezelfde rechten en verplichtingen heeft als koper jegens verkoper heeft in de artikelen 9, 12 en 13.
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing bij eenvoudige verwijzing in offertes,        orderbevestigingen en op websites. 

     De voorwaarden zijn tevens van toepassing, indien verkoper bij een eerdere gelegenheid op een voor koper bestemd schriftelijk stuk verwezen heeft naar deze voorwaarden.       Deze voorwaarden zijn ook van toepassing wanneer zij op een voorgaande        overeenkomst tussen verkoper en koper van toepassing zijn geweest, tenzij        verkoper uitdrukkelijk afstand heeft gedaan van toepasselijkheid.

 1. Deze voorwaarden stellen eventuele voorwaarden van koper terzijde, ook indien       kopers voorwaarden verkoper bereiken, nadat koper die van verkoper heeft

  ontvangen.

Artikel 3: Offertes, aanbiedingen, prijscouranten

 1. Offertes, aanbiedingen en prijscouranten van verkoper zijn vrijblijvend.
 2. In het geval van een vaste offerte zal deze van kracht zijn gedurende een zodanige periode als door verkoper vermeld; bij gebreke van vermelding vervalt zij na verloop van een maand.

Artikel 4: Totstandkoming van een overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand door uitdrukkelijke aanvaarding door koper van een definitief aanbod van verkoper.
 2. De overeenkomst komt ook tot stand, wanneer verkoper niet uiterlijk op de       achtste werkdag na de werkdag, waarop hij van een order kennis heeft genomen,       schriftelijk aan koper heeft bericht, dat hij de order niet aanvaardt.
 3. De bepalingen van dit artikel zijn tevens van toepassing op voorverkoop.

Artikel 5: Prijzen en kortingen

 1. De door verkoper gehanteerde prijzen en kortingen zijn de prijzen en kortingen,       die vermeld zijn in de prijscourant van kracht op de dag van de totstandkoming       van de overeenkomst resp. zoals anders overeengekomen op die dag.
 2. De door verkoper gehanteerde prijzen zijn, tenzij anders is overeengekomen, “af verkoper”, inclusief accijnzen, belastingen, invoerrechten, andere heffingen en  verpakking en exclusief omzetbelasting (maar inclusief omzetbelasting bij verkoop aan particulieren).
 3. Verkoper heeft het recht om de overeengekomen contractprijzen te verhogen op       grond van verhogingen of toeslagen op de
  1. invoerrechten, 
  2. accijnzen,   
  3. verpakkingen-/milieubelastingen,
  4. andere belastingen,
  5. heffingen van publiekrechtelijke organisaties, 
  6. andere heffingen,
  7. vrachttarieven,
  8. transportkosten en verzekeringspremies

    van de contractgoederen en grondstoffen, die voor de productie en transport van de contractgoederen nodig zijn. Ditzelfde geldt ook in het geval van wettelijke regelingen, die leiden tot voor de branche abnormale risico’s.

 1. Verkoper deelt de prijsverhoging zo spoedig mogelijk aan koper mede. De koper heeft het recht de order te annuleren, mits dit schriftelijk geschiedt binnen 8 dagen na kennisgeving van de prijswijziging.

Artikel 6: Betaling

 1. Behalve bij contante betaling of levering onder rembours is bedongen, zal het factuurbedrag van de contractgoederen binnen 20 werkdagen na factuurdatum netto contant ten kantore van verkoper of op diens aangegeven bankrekening moeten zijn geschied.
 2. Indien koper niet aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, heeft verkoper onverminderd het in artikel 18 bepaalde en onverminderd het recht op schadevergoeding op basis van de wet recht op een vergoeding van rente en administratiekosten.

De rentevergoeding is gelijk aan de wettelijke handelsrente vermeerderd met 4%. Deze vergoeding zal worden berekend over het na de in a. bedoelde betalingstermijn onbetaald gebleven bedrag en over de periode, waarmee de in a. bedoelde betalingstermijn wordt overschreden. De vergoeding van de administratiekosten bedraagt 2% van de bruto factuurwaarde.    

 1. Het door koper verschuldigde bedrag is terstond en zonder ingebrekestelling       opeisbaar indien zich een of meer van de volgende gevallen voordoet:
  1. het faillissement van koper of kopers aanvraag daartoe; 
  2. een verzoek van koper tot surséance van betaling; 
  3. ondercuratelestelling van koper; 
  4. overlijden van koper; 
  5. beslag onder koper; 
  6. (een besluit tot) liquidatie danwel vervreemding van kopers ondernemingen;
  7. koper voldoet niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan een van de verplichtingen    die voor hem uit de overeenkomst voortvloeien.
 2. Verkoper mag betalingen van koper eerst gebruiken ter voldoening van nog niet      voldane betalingsverplichtingen van eerdere datum jegens verkoper of jegens elke met verkoper verbonden onderneming.
 3. Eventuele tegenvorderingen van koper op verkoper of enige met koper verbonden       onderneming, uit welken hoofde ook, mogen niet met vorderingen van verkoper       worden verrekend.
 4. Bij onverschuldigdheid van een deelpost van het factuurbedrag moet koper het       verschuldigde gedeelte van het factuurbedrag met inachtneming van de overige       bepalingen van dit artikel betalen.
 5. Verkoper mag orders, die in gedeelten worden uitgevoerd, per deellevering       factureren.
 6. Indien koper zich niet aan enige bepalingen van deze voorwaarden houdt, worden daarmee alle vorderingen van verkoper op koper, uit welken hoofde ook ontstaan, direct opeisbaar zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist. 

Artikel 7: Levering

 1. Levering geschiedt “af verkoper”, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Indien is overeengekomen levering “franco koper” gelden de volgende bepalingen:

     1: Verkoper heeft de keuze van het vervoermiddel, waarmee de contractgoederen     op het afleveradres zullen worden geleverd.
2: Het risico van de contractgoederen gaat over op het moment, dat zij uit het in
b.1 bedoelde vervoermiddel franco zijn geleverd aan koper.
3: De franco levering van de contractgoederen aan koper geschiedt aan het door  koper aangegeven afleveradres of tot zover als het in b.1 bedoelde vervoermiddel naar het uitsluitende oordeel van de bestuurder ervan kan
komen. Weigert koper in het laatstgenoemde geval de contractgoederen aldaar in ontvangst te nemen, dan komen de daardoor uit welken hoofde ook ontstane kosten voor rekening van koper. Het risico van de contractgoederen gaat desalniettemin op dat moment over op de koper.
4: Franco levering gaat niet verder dan het plaatsen op het losperron of direct     over de drempel van het overeengekomen afleveradres.
5: Bij het franco leveren van de contractgoederen zal koper voor zijn rekening     hulp bieden bij het lossen van de lading (bijvoorbeeld door mechanische     hulpmiddelen als vorkheftrucks met bestuurders ter beschikking te stellen).

 1. Levering geschiedt op voor verkoper normale werktijden.
 2. Overeengekomen levertijden zijn streeftijden. Na overschrijding van de       overeengekomen levertijd is koper gerechtigd verkoper te manen en zal verkoper       binnen een redelijke termijn na de dag van de aanmaning moeten leveren. e. Verkoper mag de contractgoederen in deelpartijen leveren.

Artikel 8: Reclames

 1. Koper moet reclames betreffende de contractgoederen terstond, nadat hij       gebreken redelijkerwijs heeft kunnen vaststellen, maar in elk geval binnen tien       dagen na levering schriftelijk aan verkoper opgeven.

     Daarbij moet koper nauwkeurig opgave van de aard en de grond van de reclame       en van de desbetreffende factuur doen.

 1. In afwijking van a. moet bij franco levering een zichtbare beschadiging aan of een zichtbare vermissing van de contractgoederen ontstaan tijdens het vervoer naar het overeengekomen afleveradres ten overstaan van de bestuurder van het in 7b bedoelde vervoermiddel door of namens koper schriftelijk worden vastgesteld op het vervoersdocument. Koper moet meteen een afschrift daarvan aan verkoper zenden.
 2. Koper moet verkoper – voor zover dat redelijkerwijze van hem kan worden       verlangd, maar in elk geval niet korter dan twintig werkdagen na de reclame – in      de gelegenheid stellen om vermissingen, maatverschillen of beschadigingen aan  de hand van de contractgoederen in originele staat en in originele verpakking vast te (laten) stellen. Indien koper de contractgoederen evenwel inmiddels geheel of gedeeltelijk heeft bewerkt of verwerkt of doorgeleverd, dan vervalt elk recht op reclame en schadevergoeding.
 3. Reclames geven aan koper niet het recht -zijn betalingsverplichting(en) op te       schorten.
 4. Indien verkoper een reclame gegrond bevindt, zal verkoper te zijner keuze hetzij      een schadevergoeding tot ten hoogste de factuurwaarde van de betrokken      contractgoederen betalen, hetzij de betrokken contractgoederen gratis vervangen.     Tot meerdere schadevergoeding en tot vergoeding van indirecte schade (al dan      niet geleden door de afnemers van koper) is verkoper niet verplicht.
 5. Met betrekking tot reclame wordt elke deellevering als een afzonderlijke levering      beschouwd.
 6. Retourzending van geleverde goederen kan alleen geschieden franco voor risico      van koper na de schriftelijke toestemming tot retourzending van verkoper.      Indien verkoper koper in verband hiermee crediteert, zal vijftien procent op het       netto factuurbedrag in mindering worden gebracht. Deze retourzending moet       binnen vijf werkdagen na verkrijging van de toestemming franco aan het adres       van de verkoper gebeuren. Koper moet voor zorgvuldige verpakking en verzending zorgen. 

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

 

 1. Alle contractgoederen blijven na levering eigendom van verkoper, totdat koper      aan al zijn verplichtingen heeft voldaan jegens verkoper terzake de tegenprestatie voor alle leveringen (nu of in de toekomst) van verkoper aan koper of terzake andere werkzaamheden verricht door verkoper voor koper uit hoofde van enige overeenkomst tussen koper en verkoper danwel de betaling van 

     schadevergoeding wegens het niet nakomen van de vorenbedoelde overeenkomsten, inclusief rente, kosten en boete.

 1. Koper mag zolang niet is voldaan aan al zijn verplichtingen als omschreven in  a de contractgoederen niet in eigendom aan derden overdragen anders dan in het kader

van de normale uitoefening van zijn bedrijf, noch de    contractgoederen tot meerdere zekerheid aan derden verpanden.

 1. Koper moet verkoper meteen mededeling doen van aanspraken of pogingen van derden om onder verkopers eigendomsvoorbehoud vallende contractgoederen in hun macht te krijgen of daarop beslag te leggen en moet dit terstond schriftelijk aan verkoper bevestigen.
 2. Koper geeft aan verkoper toestemming om te allen tijde (dus ook buiten de       normale werktijden van koper) de ruimte(n), waar zich de contractgoederen       bevinden, te betreden om met een beroep op zijn eigendomsvoorbehoud de       contractgoederen in zijn bezit te krijgen en mee te nemen.
 3. Koper moet op elk door verkoper gewenst ogenblik nadere zekerheid stellen voor      de correcte nakoming van zijn verplichtingen jegens verkoper.
 4. Koper moet voor zijn rekening de onder het eigendomsvoorbehoud vallende      contractgoederen naar behoren tegen normale bedrijfsrisico’s verzekeren.

Artikel 10: Pallets
 
a.  Koper moet bij de aflevering van de contractgoederen gebruikte pallets franco       voor eigen risico binnen twintig werkdagen aan verkoper terugzenden. b.  De eigendom van deze pallets blijft steeds bij verkoper.

Artikel 11: Overmacht/onvoorziene gebeurtenissen en andere omstandigheden

 1. Verkoper mag de levering van de contractgoederen zonder schadevergoeding     uitstellen in geval van overmacht of indien redelijkerwijs onvoorziene  gebeurtenissen en omstandigheden het hem onmogelijk maken om zonder bijkomende voorzieningen of inspanningen lopende orders op tijd uit te voeren.         Hij mag in dat geval ook de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden zonder      tussenkomst van de rechter en zonder schadevergoeding.

Ook in geval van een tijdelijke opschorting zal verkoper alsnog gerechtigd zijn de      overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, indien hij als gevolg      van overmacht of onvoorziene gebeurtenissen of omstandigheden niet in staat is      te leveren.

 1. Als overmacht of gebeurtenissen en omstandigheden als in a. bedoeld worden       onder meer aangemerkt:
  1. staat van oorlog en staat van beleg in zowel formele als materiële zin, 
  2. burgeroorlog,
  3. oproer, 
  4. mobilisatie,
  5. werknemersacties van welke aard ook,
  6. (weg) blokkades, 
  7. uitsluiting van werknemers,
  8. plotselinge bedrijfsstoornissen, 
  9. plotseling excessieve ziekte van personeel,
  10. niet-tijdige of ondeugdelijke levering van grond- en hulpstoffen,          eindproducten en verpakkingsmaterialen,
  11. overheidsvoorschriften,
  12. weigering of uitblijven van invoervergunning of andere noodzakelijke             toestemming van overheidswege,
  13. bemoeilijking van importen of exporten door overheden of derden, 
  14. brand,
  15. extreme weersomstandigheden (zoals vorst, extreme regenval, storm),  16. overstroming.
 2. Mocht de overmachtsituatie zo lang duren, dat koper redelijkerwijs geen       nakoming meer van verkoper kan eisen, dan kan elke partij de overeenkomst       zonder rechterlijke tussenkomst en schadevergoeding door een enkele       schriftelijke verklaring voor de toekomst ontbinden.

Artikel 12: Aansprakelijkheid van verkoper

 1. De aansprakelijkheid van verkoper is uitdrukkelijk beperkt tot het bepaalde in       artikel 8.e, behalve indien daarnaast sprake is van schade als gevolg van opzet of grove schuld van de verkoper of van zijn leidinggevende ondergeschikten.
 2. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor enige “verdere” schade, gevolgschade       daaronder begrepen en verkoper is mitsdien niet gehouden tot vergoeding van de       bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van persoonlijke ongevallen,       schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens koper of welke andere       schade dan ook. Koper vrijwaart verkoper ter zake van alle aanspraken van       derden verband houdende met door verkoper aan koper geleverde goederen.
 3. Indien sprake is van schade als gevolg van een gebrek in het product als bedoeld       in de artikelen 6:185 BW e.v. verstrekt zal verkoper de benodigde gegevens van       de producent van het product aan koper verstrekken. Koper is gehouden zijn       vordering in te stellen bij de producent tenzij verkoper als producent moet       worden aangemerkt op basis van artikel 6:187 BW.

Artikel 13: Wijze van verhandeling

 1. Koper moet de contractgoederen uitsluitend in originele, van de verkoper       afkomstige verpakking in onveranderde en ongeschonden staat verhandelen. Het          is de koper evenwel toegestaan om de contract goederen die in een grootverpakking zijn aangeleverd individueel te verhandelen mits de 

individuele producten in originele, van de verkoper afkomstige verpakking in  onveranderde en ongeschonden staat worden verhandeld.

 1. Bij elke overtreding van de in dit artikel genoemde verplichtingen verbeurt koper       ten gunste van verkoper een direct opeisbare en niet voor compensatie of korting       vatbare boete van Euro 5.000,=. Met het oog daarop behoeft verkoper koper niet        in gebreke te stellen. Naast deze boete heeft verkoper recht op schadevergoeding      en mag hij de overeenkomsten) met koper met onmiddellijke ingang ontbinden.

Artikel 14: Publiciteits- en promotiemateriaal

Het publiciteits- en promotiemateriaal, dat verkoper al dan niet gratis aan koper ter ondersteuning van de verkoop van de contractgoederen of van toekomstige contractgoederen ter beschikking stelt, blijft te allen tijde het eigendom van verkoper.
Koper moet dit op het eerste verzoek van verkoper franco en voor kopers risico aan verkopers kantooradres terugzenden in ongeschonden en onveranderde staat.

Artikel 15: Internetverkoop

Voor verkopen aan  consumenten via internet gelden de wettelijke regels voor verkoop op afstand.

Artikel 16: Nietigheid, vernietigbaarheid

De nietigheid, vernietigbaarheid of onredelijke bezwarendheid van één of meer van de bepalingen van de overeenkomst(en) tussen verkoper en koper of van deze voorwaarden leidt niet tot de nietigheid, vernietigbaarheid of onredelijke bezwarendheid van de overeenkomsten) tussen verkoper en koper of deze voorwaarden in hun geheel.

Artikel 17: Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op deze voorwaarden en op de overeenkomst(en), waarin daarnaar wordt       verwezen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, die verband houden met deze voorwaarden en de       overeenkomst(en), waarin naar deze voorwaarden wordt verwezen, worden in       eerste instantie bij uitsluiting van elke andere rechter onderworpen aan de       bevoegde rechter van de feitelijke vestigingsplaats van verkoper, tenzij koper       binnen 1 maand nadat verkoper zich schriftelijk jegens hem op dit beding heeft       beroepen, voor beslechting van het geschil de volgens de wet bevoegde rechter       kiest.
 3. Onverminderd het bepaalde in b. kunnen koper en verkoper overeenkomen dat       een geschil tussen hen dan wel tussen verkoper en de rechtsopvolgers onder       algemene of bijzondere titel van koper gerezen naar aanleiding van hun       overeenkomsten en deze voorwaarden en nadere overeenkomsten en       voorwaarden, die daarvan het gevolg mochten zijn, in hoogste instantie en met       uitsluiting van de gewone rechter zal worden beslist door arbitrage naar de       reglementen van het Nederlandse Arbitrage Instituut. 

Artikel 18: Gerechtelijke en andere kosten

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die verkoper redelijkerwijs moet maken ter handhaving van de naleving van deze voorwaarden en van de overeenkomst(en), waarin naar deze voorwaarden wordt verwezen, komen voor rekening van koper. Ten aanzien van buitengerechtelijke incassokosten zullen de te vergoeden kosten worden vastgesteld aan de hand van het geldende incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.

(Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam onder nummer: 44/2008)
GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE

Drawn up for the members of the Royal Association of Dutch Wine importers “KVNW”.  A publication of the association which possesses legal personality, Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren having its registered office in Amsterdam, the Netherlands, registered with the Chamber of Commerce in Amsterdam, the Netherlands under number  V40530553

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE OF THE ROYAL ASSOCIATION OF DUTCH WINEIMPORTERS. 

Article 1: Definitions

In these present terms and conditions the following words shall be taken to have the following meanings: 

 1. vendor: the producer, importer, distributor, wholesaler or retailer in wine or spirits that concludes an agreement of sale and purchase in the matter of wine or spirits or related products with a purchaser; 
 2. purchaser: the purchaser that concludes an agreement of sale and purchase with the vendor in the matter of wine or spirits or related products; 
 3. the contract goods: the wine, spirits, packaging or related products sold by the vendor to the purchaser, respectively made available to it, whether free of charge or otherwise; 
 4. pre-sales: sales of wines which have not yet been introduced on the market at the time when the agreement is entered into;
 5. consumer: a natural person who is not acting in the exercise of his duties or business;
 6. working days: all days of the week with the exception of Saturdays, Sundays and legal holidays. 

Article 2: Applicability of these terms and conditions

 

 1. Unless otherwise agreed in writing, these terms and conditions shall apply to each agreement of sale and purchase (hereinafter: “the agreement”) between the vendor and the purchaser. This shall be the case if the goods to be supplied on the basis of the agreement are supplied directly by the vendor to the purchaser, or by or with the intermediary of third parties. 
 2. In the event of resale or distribution of the contract goods, the purchaser is obliged to stipulate in favour of the vendor, by way of perpetual clause, that the purchaser shall have, to the extent applicable, the same rights and obligations in respect of the vendor as the purchaser has in respect of the vendor in articles 9, 12 and 13. 
 3. These present terms and conditions shall be applicable by simple reference in quotations, order confirmations and on Internet sites. These present terms and conditions shall also be applicable if the vendor shall have referred to these present terms and conditions on a previous occasion in a written document     intended for the purchaser. These present terms and conditions shall also be applicable if they a applied to a previous agreement between the vendor and the purchaser, unless the vendor shall have explicitly renounced their applicability. 
 4. These present terms and conditions set aside the terms and conditions of the purchaser, if any, even if the purchaser’s terms and conditions should reach the vendor after the purchaser has received those of the vendor.

Article 3: Quotations, offers, official lists

 1. Quotations, offers and official lists of the vendor are without any obligation. 
 2. In the event that a firm offer is made, It shall be in effect during a period as stated by the vendor; in the event that no time period shall have been stated, said offer shall lapse after one month. 

Article 4: The conclusion of an agreement 

 1. The agreement shall be concluded by explicit acceptance by the purchaser of a definitive offer on the part of the vendor. 
 2. The agreement shall also be concluded if the vendor shall not have notified the purchaser in writing, at the latest on the eighth working day after the working day on which it has taken cognisance of an order, that it does not accept the order.
 3. The conditions of this article are also applicable to pre-sales.

Article 5: Prices and discounts

 1. The prices and discounts used by the vendor are the prices and discounts as they are stated in the official lists that apply on the day on which the agreement is concluded, respectively as otherwise agreed on that day. 
 2. The prices used by the vendor are, unless otherwise agreed upon, “ex vendor”, inclusive of excise duties, import duties, other levies and packaging and exclusive of value added tax

(but inclusive of value added tax in the event of       sale to private individuals). 

 1. The vendor shall be authorised to increase the agreed contract prices on the grounds of increases in or surcharges to the
  1. import duties,
  2. excise duties,
  3. tax on packaging materials and environmental tax,
  4. other taxes,
  5. levies by public corporate bodies,
  6. other levies,
  7. carriage rates,
  8. costs of transport and insurance premiums of the contract goods and raw materials which are needed for the production and transport of the contract goods. This shall also apply in the event of statutory regulations leading to risks that are abnormal for the branch. 
 2. The vendor shall notify the purchaser as soon as possible of the price increase. The party to whose disadvantage the price is changed shall be entitled to cancel the order, provided this takes place in writing within 8 days after the notification of the price change.

Article 6: Payment

 1. Except in the event that cash payment or cash on delivery shall have been stipulated, payment of the amount of the invoice for the contract goods must have been effected, net, in cash at the offices of the vendor or into the bank account it has indicated, within 20 working days of the date of the invoice. 
 2. If the purchaser should not comply with its payment obligation(s), then-without prejudice to the provisions of article 18 and without prejudice to its entitlement to compensation on the basis of the law-the vendor shall be entitled to reimbursement of interest and administrative costs. 

Aforementioned reimbursement of interest shall be equal to the legal commerce interest rate increased by 4 %. This reimbursement shall be calculated on the amount that has remained outstanding after expiry of the term of payment as referred to in section a. and for the period by which the term of payment referred to in section a. shall have been exceeded. The reimbursement of administrative costs amounts to 2 % of the gross invoiced value.  

 1. The amount owed by the purchaser shall become immediately due and payable without any notice of default being required if one or more of the following cases should occur:
  1. the liquidation of the purchaser or a petition filed by the purchaser for this purpose; 
  2. a petition filed by the purchaser for suspension of payments; 
  3. the purchaser being placed under tutelage; 
  4. the decease of the purchaser; 
  5. attachment against the purchaser; 
  6. winding up or alienation of the purchaser’s enterprises, or a decision thereto;  7. the purchaser not complying with one of the obligations arising for it from the agreement, or not complying with one of these obligations properly or in a timely manner. 
 2. The vendor may choose to apply payments made by the purchaser first for the settlement of payment obligations  vis-à-vis the vendor or vis-à-vis an enterprise affiliated with the vendor of an earlier date that have not yet been settled. 
 3. Any counterclaims on the part of the purchaser against the vendor or any enterprise affiliated with the purchaser, on any basis whatsoever, may not be offset against claims of the vendor. 
 4. In the event that a certain item on the invoice should be undue, the purchaser must pay that portion of the invoiced amount which is due and owing, with due observance of the other provisions of this present article. 
 5. If orders are carried out in more than one delivery, the vendor may invoice for each separate delivery. 
 6. If the purchaser should not adhere to any of these provisions, then all receivables of the vendor against the purchaser which have arisen on any grounds whatsoever shall immediately become due and payable without any notice of default being required.

Article 7: Delivery

 1. Delivery shall take place “ex vendor”, unless otherwise agreed. 
 2. If delivery has been agreed “carriage paid to purchaser” the following provisions shall apply: 

1: The choice of the means of transport with which the contract goods shall be delivered to the delivery address shall be up to the vendor. 
2: The risk of the contract goods shall pass to the purchaser at the moment that they have been delivered, carriage paid, to the purchaser and unloaded from the vehicle referred to in section b.1. 
3: The carriage-paid delivery of the contract goods to the purchaser shall take place to the delivery address indicated by the purchaser or to a point as close to said address as the means of transport referred to in section b.1 can come, this at the exclusive discretion of the driver. In the latter case, should the purchaser refuse to take delivery of the contract goods at that point, then any costs which should arise there from on any basis whatsoever shall be for its account, and the risk shall nevertheless pass to it at that moment.  4: Carriage-paid delivery shall go no further than placement on the unloading platform or immediately over the threshold of the agreed delivery address. 
5: In the event of carriage-paid delivery of the contract goods, the purchaser shall offer assistance for its own account in unloading the cargo (for example, by making available mechanical aids such as forklift trucks with drivers). 

 1. Delivery shall take place at working times that are normal for the vendor.
 2. Agreed delivery times are target times. In the event that the agreed delivery time should be exceeded, the purchaser shall be entitled to request delivery from the vendor, and the vendor shall be obliged to make delivery within a reasonable period from the date of the request. 
 3. The vendor may deliver the contract goods in different shipments or consignments.

Article 8: Complaints/claims 

 1. The purchaser shall notify the vendor in writing of any complaints in respect of the contract goods immediately after it has, in reasonableness, been able to ascertain them, but in any case within ten days after delivery. In its notification, the purchaser must give an accurate statement of the nature of and the grounds for the complaint and of the invoice in question. 
 2. In deviation from a., in the event of carriage-free delivery, any visible damage to or any visible loss of the contract goods which arose during the transport to the agreed delivery address in the presence of the driver of the vehicle as referred to in 7b shall be established by or on behalf of the purchaser in writing on the transport document. The purchaser must immediately send a copy thereof to the vendor. 
 3. The purchaser must give the vendor the opportunity-to the extent that this can in reasonableness be required of it, but in any case no less than twenty working days after the complaint-to ascertain or to cause to be ascertained any losses, differences in size or damage on the basis of the contract goods in their original condition and in their original packaging. If the purchaser, in the meantime,  should have treated or processed the contract goods entirely or in part, or should have resold them, then any right to file a complaint and to receive compensation for damage shall lapse. 
 4. Complaints shall not give the purchaser the right to suspend its payment obligation(s). 
 5. Should the vendor find a complaint to be well-founded, then at its discretion the vendor shall either pay compensation up to a maximum amount of the value of the invoice for the contract goods in question, or it shall replace the contract goods in question free of charge. The vendor shall not be obliged to pay further compensation or to reimburse indirect damage (whether this was sustained 

     by the customers of the purchaser or otherwise). 

 1. In relation to complaints, each delivery of part of an order shall be deemed to be a separate delivery. 
 2. The return of delivered goods may only take place carriage paid for risk of the purchaser after the vendor shall have given its written permission to return them. If the vendor should credit the purchaser in connection with this, fifteen per cent shall be deducted from the net amount of the invoice. Said return shipment must take place within five working days after obtaining permission,  carriage paid, to the address of the vendor. The purchaser must ensure that the goods are carefully packaged and shipped.

Article 9: Retention of title

 1. All contract goods shall remain the property of the vendor after delivery, until the purchaser shall have complied with all its obligations in respect of the vendor in the matter of the purchase consideration for all deliveries (now or in the future) made by the vendor to the purchaser or in the matter of other activities performed by the vendor for the purchaser on the basis of any agreement between the purchaser and the vendor, or the payment of compensation on account of non-compliance with the aforementioned agreements, including interest, charges and a penalty. 
 2. The purchaser may, for as long as it has not complied with all its obligations as set out in a, neither transfer the ownership of the contract goods to third parties otherwise than in the context of the normal course of its business operations, nor pledge the contract goods to third parties as additional security. 
 3. The purchaser must inform the vendor immediately by telephone of any claims by or attempts on the part of third parties to get contract goods subject to the vendor’s retention of title under their control or to attach or seize them, and must confirm this in writing immediately to the vendor by telex, fax or telegram. 
 4. The purchaser gives the vendor permission to enter the premises where the contract goods are located at all times (therefore also outside of the normal working hours of the purchaser) in order to take the contract goods into its possession and to remove them, having invoked its retention of title. 
 5. At any time the vendor should so desire, the purchaser must furnish additional collateral for the correct compliance with its obligations in respect of the vendor. 
 6. The purchaser must properly insure against ordinary operating risks the contract goods which are subject to the retention of title.

Article 10: Pallets
 

 1. The purchaser must return pallets used in the delivery of the contract goods to the vendor carriage-free and at its own risk within twenty working days. 
 2. The ownership of these pallets shall continue to rest with the vendor.

Article 11: Force majeure/unforeseen events and other circumstances

 1. The vendor may postpone the delivery of the contract goods without payment of compensation in the event of force majeure or if events or circumstances that could not reasonably have been foreseen should make it impossible for it to execute orders on time without additional provisions or measures. In such a case it may also dissolve the agreement in full or in part without judicial 

intervention and without payment of any compensation. In the event of a temporary suspension or postponement as well, the vendor shall be authorised to declare the agreement to be dissolved in full or in part if it is unable to make delivery as a result of force majeure or unforeseen events or circumstances. 

 1. Among other things, the following shall be deemed to be force majeure or events and circumstances as referred to in section a:
  1. a state of war or a state of siege in both a formal and a material sense, 
  2. civil war, 
  3. riots, 
  4. mobilisation, 
  5. actions by employees of any nature whatsoever, 
  6. (road) blocks, 
  7. lockout of employees, 
  8. sudden operating breakdowns, 
  9. sudden excessive unfitness for work on the part of personnel, 
  10. not timely, or defective or faulty, delivery of raw and auxiliary materials, finished products or packaging materials, 
  11. government regulations, 
  12. refusal of or non-issue of an import licence or other necessary permission by the authorities, 
  13. impeding imports or exports by government authorities or by third parties, 
  14. fire,
  15. extreme weather conditions (such as frost, extreme rainfall, storm),    16. flooding. 
 2. Should the situation of force majeure last so long that the purchaser, in reasonableness, can no longer demand compliance on the part of the vendor, then either party may dissolve the agreement for future times by means of a simple written statement, without judicial intervention and without payment of compensation.

Article 12: Liability of the vendor

 1. The liability of the vendor shall explicitly be limited to the provisions of article 8.e, unless, in addition, damage has been sustained as a result of gross negligence or intention on the part of the vendor or of its managerial staff.  
 2. The vendor shall never be liable for any “further” damage, including consequential damage, and the vendor is therefore not obliged to reimburse any trading loss, loss of profits, damage as a result of personal accidents, damage arising out of claims of third parties vis-à-vis the purchaser or any other damage whatsoever. The purchase indemnifies the vendor in the matter of all claims of third parties relating to goods supplied by the vendor to the purchaser. 
 3. If there should be damage as a result of a defect in the product as referred to in articles 6:185 and thereafter of the Civil Code of the Netherlands, the vendor shall furnish to the purchaser the necessary details of the producer of the product. The purchaser is obliged to institute its claim against the producer unless the vendor must be deemed to be the producer on the basis of article 

     6:187 of the Civil Code of the Netherlands.

Article 13: Manner of trading

 1. The purchaser shall trade the contract goods exclusively in the original packaging as they come from the vendor, in unchanged condition and intact. However, the purchaser may trade individually any contract goods which have been delivered in bulk packaging, provided the individual products are traded in the original packaging as they come from the vendor, in unchanged condition and intact. 
 2. For each violation of the obligations named in this present article, the purchaser shall forfeit to the vendor an immediately due and payable astreinte which does not qualify for compensation or discount in the amount of 5000 Euros. The vendor shall not need to send the purchaser any notice of default in connection with this penalty. In addition to this penalty, the vendor shall be entitled to compensation, and it may dissolve the agreement(s) with the purchaser with immediate effect.

Article 14: Publicity and promotional material

The publicity and promotional material which the vendor should make available to the purchaser, whether it is free of charge or otherwise, in support of the sale of the contract goods or of future contract goods, shall remain the property of the vendor at all times. At the first request of the vendor, the purchaser shall return said material carriage-free and for the risk of the purchaser to the vendor’s office address in unchanged condition and intact.

Article 15: Online sales 

 
The legal regulations for distance selling are applicable to sales to consumers through the internet.

Article 16: Nullity and voidness, annulability

If of one or more of the provisions of the agreements) between the vendor and the purchaser or of these present terms and conditions should prove to be null and void, subject to annulment or unreasonably onerous, this shall not lead to the agreement(s) between the vendor and the purchaser, or these present terms and conditions, being null and void, subject to annulment or unreasonably onerous in their entirety.

Article 17: Applicable law and disputes

 1. Exclusively Dutch law shall apply to these present terms and conditions and to the agreements) in which reference is made to them. 
 2. Any disputes in relation to these present terms and conditions and the agreement(s) in which reference is made to these present terms and conditions shall in first instance be submitted to the competent court in the actual place of business of the vendor, to the exclusion of each and every other court, unless the purchaser should opt to have the dispute settled by the competent judge  according to the law within 1 month after the vendor shall have pointed out this present stipulation to it in writing. 
 3. Without prejudice to the provisions of section  the purchaser and the vendor may agree that a dispute in relation to these present terms and conditions and further agreements and terms and conditions that might arise there from,  between them or between the vendor and  the legal successors to the purchaser by universal or singular title, shall be decided by arbitration under the rules and regulations of the Netherlands Arbitration Institute in highest instance and to the exclusion of the ordinary court.

Article 18: Judicial and other costs

All judicial and extrajudicial costs which the vendor, in reasonableness, must incur to enforce compliance with these present terms and conditions and with the agreement(s) to which reference is made in these present terms and conditions, shall be for the account of the purchaser. In respect of the extrajudicial costs of collection, the costs to be reimbursed shall be determined on the basis of the applicable collection fee of the Netherlands Bar. 

(These terms and conditions have been filed at the office of the clerk of court of the
Sub-District Court in Amsterdam under number: 44/2008)